Vedtægter

KAPITEL 1
Foreningens navn og hjemsted
§1 Foreningens navn er Blue Knights. Dens hjemsted er Esbjerg kommune

Foreningens formål
§2 Foreningen er politisk og religiøst neutral.

Stk. 2 Foreningens hovedformål er, at give Esbjerg fB den bedst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning ved Esbjerg fB’s kampe, såvel ude som hjemme. Herunder er det en væsentlig forpligtelse at skabe rammerne for socialt samvær imellem medlemmerne.

Stk. 3 Blue Knights tager helt og fuldt afstand fra alle former for vold, hærværk, racisme, og brud på stadions regler i øvrigt.

Stk. 4 Foreningen er selvstændig og er ikke knyttet til Esbjerg fB, hverken økonomisk eller organisatorisk.

Stk. 5 Foreningens formål er endvidere at bekæmpe ethvert tilløb til vold og racisme i forbindelse med fodboldkampe.

KAPITEL 2
Optagelse af medlemmer
§3 Som medlem kan optages enhver person, der retter henvendelse herom.

Stk. 2 Medlemmer under 14 år optages til halv kontingentsats.

Stk. 3 Alle medlemmer registreres med navn, adresse, fødselsdato og medlemsnummer.

Stk. 4 Alle medlemmer får et medlemskort med navn, adresse, fødselsdato og medlemsnummer.

Stk. 5 Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har stemt for at afvise indmeldelsen.

Stk. 6 Æresmedlemmer kan kun udnævnes, hvis den samlede bestyrelse stemmer herfor
Kontingent
§4 Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Kontingentet opkræves forud for et år af gangen.

Stk. 3 Når et medlem er i kontingentrestance, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen, dog med det forbehold, at medlemmet har krav på sit oprindelige medlemsnummer måneden ud.
Sanktioner
§5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Eksempler på handlinger der kan medføre sanktion er: vold, hærværk, og overtrædelse af stadions reglement. Det er ene og alene bestyrelsen der afgør sanktionens omfang som kan strække sig fra en simpel advarsel til karantæne på livstid.

KAPITEL 3
Ordinær generalforsamling
§6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed .

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Stk. 3 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4 Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 5 Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

Stk. 6 Ungt bestyrelsesmedlem / suppleant status
Dagsorden
§7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte
flg. punkter:

• Valg af dirigent
• Valg af referent og stemmetæller
• Bestyrelsen s beretning
• Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Valg af revisor
• Valg af Juniormedlem
• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
• Eventuelt
Generalforsamlingens ledelse
§8 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som påser, at foreningens vedtægter er overholdt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt leder denne.

Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. (dog jvf. §12 og §13)

Stk. 3 Hvis blot et medlem begærer skriftlig afstemning, skal dirigenten sørge for, at dette sker.

Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol og offentliggøres efterfølgende i medlemsbladet . De vedtagne beslutninger, herunder referat fra generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest en uge efter afholdt generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling
§9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 20% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen ledsaget af et dagsordensforslag.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og ledsaget af et dagsordensforslag.

KAPITEL 4
Bestyrelse – valg
§10 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene.

Stk. 2 Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

Stk. 3 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Stk. 4 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.

Stk. 5 Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år. 2 suppleanter og et ungdomsmedlem vælges for et år af gangen. I særlige tilfælde kan bestyrelsen konstituere sig selv, frem til næste generalforsamling.

Stk. 6 Suppleanter og juniormedlem kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder.

Stk. 7 Et ungdomsmedlem vælges på generalforsamlingen af fremmødte medlemmer under 18 år og har status af suppleant. Som ungdomsmedlem kan vælges medlemmer der er under 18 år, og hermed ikke stemmeberettigede til den ordinære bestyrelse.

Stk. 8 Genvalg kan finde sted.

Stk. 9 Til bestyrelsen kan vælges stemmeberettigede medlemmer over 18 år.

Stk. 10 Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer, der samtidig sidder i EfB’s bestyrelse.

KAPITEL 5
Regnskab
§11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3 Driftsregnskab og status skal ligge til gennemsyn for foreningens medlemmer på generalforsamlingen.
KAPITEL 6
Ændring af foreningens Vedtægter
§12 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2 Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremgå af dagsordenen.

KAPITEL 7
Foreningens opløsning
§13 Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær, og med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 2 På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.